Κόσμημα και μεταλλοτεχνία

    Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

     Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν μια αίτηση συμμετοχής με τα
    στοιχεία επικοινωνίας τους.

    Τα μαθήματα θα ξεκινούν εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών (5 άτομα).

    Η παρακολούθηση μεμονωμένων ενοτήτων ή κύκλων θα γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις
    και μόνον σε συνεννόηση με το διδάσκοντα.

    Οι ώρες μαθημάτων που χάνονται με υπαιτιότητα του εργαστηρίου θα αναπληρώνονται
    μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.
    Οι ώρες μαθημάτων που χάνονται με υπαιτιότητα των μαθητών δεν αναπληρώνονται.

    Τα μαθήματα του προγράμματος όλων των κύκλων αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο
    γνώσης μιας τέχνης και όχι μεμονωμένη μηνιαία ή εβδομαδιαία επιμόρφωση.
    Ως εκ τούτου το κόστος των μαθημάτων ορίζεται για το σύνολο των ωρών τους
    και η αποπληρωμή τους μοιράζεται σε 4 δόσεις οι οποίες θα προπληρώνονται
    στις αρχές του κάθε διμήνου.

    Σε περίπτωση διακοπής των μαθημάτων οι διδάσκοντες θα πρέπει να ενημερώνονται
    30 ημέρες νωρίτερα.

    Σε περίπτωση μη ενημέρωσης διακοπής θα πρέπει να καταβάλλεται η τρέχουσα πληρωμή
    και να αποζημιώνεται η σχολή με την καταβολή του αντίτιμου ενός μηνός διδασκαλίας.
    Σε περίπτωση απόφασης διακοπής για οποιοδήποτε λόγο τα μαθήματα δεν θα μπορούν να
    συνεχίζονται μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

    Το εργαστήριο παρέχει μόνο εξειδικευμένο εξοπλισμό και εργαλεία.
    Επίσης παρέχει υλικά μόνο για την εκκίνηση των μαθημάτων.

    Το κόστος των προσωπικών εργαλείων, αναλώσιμων και υλικών επιβαρύνει τον κάθε σπουδαστή.

    Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δίνονται μόνον και εφόσον έχουν συμπληρωθεί όλες οι
    ώρες παρακολούθησης των μαθημάτων του προγράμματος καθώς και οι θεματικές σχεδιαστικές εργασίες.
    Επίσης όταν οι απουσίες δεν ξεπερνούν το 15% του συνόλου των ωρών.

    Τις ώρες της διδασκαλίας, τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να παραμένουν απενεργοποιημένα
    ή σε λειτουργία αθόρυβης ειδοποίησης. Η χρήση τους, εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε
    να γίνεται στους κοινόχρηστους χώρους.
    Εντός των χώρων του κτιρίου απαγορεύεται το κάπνισμα.
    Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών δεν επιτρέπεται στις αίθουσες διδασκαλίας.

    Όλοι όσοι έχουν εγγραφεί στα μαθήματα και παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό οικειοθελώς,
    έχουν λάβει υπ’ όψιν τους όρους αυτούς και είναι σύμφωνοι με αυτούς.